Các kiểu rụng tóc

Hói di truyền; rụng tóc từng mảng; rụng tóc sau sinh...